Regler

Utarbeidet av: June Mong
Dato: 08.02.2011- Revidert av styret 03.12.15

Regler for bruk av klatreveggen
· All klatring foregår på eget ansvar.

· Alle som klatrer skal ha brattkort, være i følge med en person over 18 år som har brattkort eller gjennomført grunnkurs og klatrer for å ta brattkort.

· For å bruke anlegget må du være medlem. Nye personer som vurderer om de vil bli
medlemmer får klatre gratis de første gangene til de bestemmer seg for om de vil
være medlem eller ikke.

· Alle som klatrer i anlegget skal ha lest klatrevettplakaten og egenerklæringen og
signert for denne i boka.

· Det skal ligge matter langs veggen når veggen brukes. Disse skal plasseres med kortsiden mot veggen og langsiden utover i rommet.

· Den som sikrer skal være selvforankret hvis vektforskjellen er på mer enn 30%.

· Når veggen brukes utenom trenigstidene lånes utstyr ut kun etter avtale med styret.

· Buldring skal skje under skjøten til nederste sponplata, det skal alltid ligge matter eller tjukkas under.

· Når ballnettet er nede skal topptaufestene i overhenget kun brukes på led.

· Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter klatrevakten, klatrevaktplakaten
og disse reglene.

· Alle som klatrer er pliktig å melde fra til de som utfører handlinger i strid med disse
reglene eller foretar andre handlinger som kan medføre redusert sikkerhet i
klatreveggen.